Política de vendas

Condicións xerais de venda

 

As presentes condicións, teñen por obxecto regular o acceso e o réxime de adquisición dos produtos ofertados pola Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) a través da súa páxina web, constituíndo o marco xurídico que desenrola a relación contractual. Os produtos e contidos, serán os que se atopen a disposición do usuario na siguiente páxina web titularidade de Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ): https://www.sanero.com

 

Para calquera reclamación poderá dirixirse a:

 

Bodega SAN ERO

 

Cabeza de Boi – Armenteira, nº 4. C.P. 36192 . Meis (Pontevedra).

 

T. 986 71 05 91.

 

Email: sanero@sanero.com

 

 

ACEPTACIÓN E DISPONIBILIDADE

 

As presentes condicións, regulan a relación xurídica derivada dos procesos de contratación formalizados polos usuarios a través da páxina web Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ).

 

Mediante a aceptación das presentes condicións xerais de contratación o usuario declara:

 

1. Que é unha persoa con capacidade para contratar e que leu e acepta as presentes condicións xerais de contratación.

 

O usuario terá acceso sempre e en todo caso, con carácter previo ao inicio do procedemento de contratación de produtos, ás condicións de contratación, podendo ser almacenadas e/ou reproducidas nun soporte duradeiro.

 

 

MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN

 

Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) poderá modificar as presentes estipulacións sempre que exista causa ou motivo suficiente para elo. Enténdese que existe causa ou motivo suficiente para a modificación, con carácter enunciativo e non limitativo, cando esta teña por finalidade:

 

1.1. Ampliar a gama ou número de produtos que se poñen a disposición dos usuarios ou mellorar os existentes.

 

1. 2. Modificar, substituír ou actualizar os prezos dos produtos que se ofrecen a través da páxina web.

 

 

FORMA DE PAGAMENTO

 

Os prezos e tarifas aplicables á contratación por parte do usuario dos servizos, serán os que figuren na páxina web titularidade de Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ): https://www.sanero.com no momento no que o usuario acceda ao servizo específico, e proceda a iniciar o proceso de contratación.

 

Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) resérvase o dereito a modificar os prezos dos produtos publicados na páxina web mencionada anteriormente, cando así o considere conveniente e facéndoo visible na páxina web.

 

 

 

Prezos e Impostos aplicados

 

Os prezos aplicables son os que figuran na web no momento no que o cliente realiza o seu pedido.

 

O prezo dos produtos que aparecen na web, inclúe o imposto de valor engadido (IVE) correspondente según o produto.

 

 

FORMA DE ENVÍO

 

1. Os tempos de entrega son os seguintes:

 

Península Ibérica: 2 – 3 días laborables despois da realización do pedido.

 

Baleares: 3 – 4 días laborables despois da realización do pedido.

 

Canarias: 8 – 12 días laborables despois da realización do pedido.

 

As entregas realizaranse no lugar de residencia habitual. Tódalas entregas deben ser firmadas á súa recepción. Unha vez que se firme a recepción, os artículos serán responsabilidade do consumidor.

 

Cando o teu pedido saia do almacén, enviarémosche un correo electrónico indicando o número de seguimento do paquete asignado pola empresa de mensaxería para a entrega do teu(s) artigo(s). Deste xeito verás onde se atopa o teu pedido en todo momento.

 

2. Gastos de envío

 

Os gastos de envío son gratuítos para a Península, Baleares e Canarias.

 

 

FORMAS DE PAGAMENTO

 

· Transferencia bancaria

 

· Contrareembolso

 

· Paypal

 

 

 

DEVOLUCIÓNS

 

Os produtos deberán devolverse no seu embalaxe e estado orixinal. O cliente disporá de 15 días dende a recepción do pedido para realizar a devolución.

 

Os cambios e devolucións deberanse procesar a través do noso servizo telefónico / email de atención ao cliente.

 

Teléfono: 986 71 05 91

 

Email: sanero@sanero.com

 

Se o produto non se atopa dispoñible, a empresa procederá a devolver o importe que o cliente abonara, de acordo coa forma de pago utilizada na compra.

 

 

 

CONDICIÓNS DE VENTA
Os prezos e textos publicados na páxina https://www.sanero.com están suxeitos a variacións sen previo aviso, inclusive especificacións técnicas. É obrigación do cliente comprobar a mercadoría que se lle entrega.

 

No caso de cambios por defecto do produto Bodega San Ero pasará a retirar dito produto e cambiarao por outro en perfectas condicións. O plazo límite de devolucións é de 15 días.

 

Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) asumirá así mesmo o gasto de envío do novo produto.

 

Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos ocasionados polo mal uso das mercadorías.

 

O usuario será guiado no trámite que debe seguirse para a celebración do contrato, así como para a identificación e corrección dos datos que facilite para a celebración do contrato a través dos formularios creados ao efecto.

 

O usuario acepta as presentes condicións xerais de venda, que permanecerán accesibles dende a páxina web.

 

O contrato formalízase en língua galega, de acordo coas presentes condicións.

 

As ofertas terán a vixencia que se especifique en cada caso na páxina web

 

O usuario poderá consultar as características esenciais de cada produto a través da súa descrición na páxina web.

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

 

O acceso dos usuarios ao portal e á compra dos produtos ofrecidos a través da páxina web implica o tratamento de datos de carácter persoal.

 

Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) garantiza a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos usuarios, segundo o establecido na normativa sobre protección de datos de carácter persoal, e sobre servizos da sociedade de información e de comerzo electrónico.

 

Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) cumple a lexislación vixente en materia de protección de datos, despois de adoptar os procedementos administrativos e técnicos necesarios para garantir a seguridade dos datos persoais que recopila. Neste sentido, o usuario queda informado e presta o seu consentimento para a incorporación dos seus datos aos ficheiros automatizados titularidade de Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) domiciliado en Cabeza de Boi – Armenteira, nº 4. C.P. 36192. Meis (Pontevedra), debidamente inscritos ante o rexistro xeral de protección de datos de carácter persoal, e para o tratamento automatizado dos seu datos, consecuencia da consulta, solicitude ou contratación de calquera servizo, ou de calquera transacción ou operación realizada, ao obxecto de acceder á información e aos servizos facilitados por Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) a través da páxina web, e no seu caso para o mantemento da relación contractual, así como para o envío de ofertas ou comunicacións publicitarias e promocionais.
O usuario manifesta que tódolos datos facilitados por él son certos e correctos, e se compromete a comunicar a Bodega San Ero os cambios que se produzan no mesmos. O usuario ten dereito a opoñerse ao tratamento de calquera dos seus datos que no sexan imprescindibles para a celebración do contrato e a súa utilización para calquera finalidade distinta do mantemento da súa relación contractual.

 

A política de privacidade de Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) garantiza ao usuario en todo caso a posibilidade de exercitar o su dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos, notificándoo a Bodega San Ero enviando un e-mail ao seu enderezo de correo electrónico: sanero@sanero.com.

 

Do mesmo xeito, e en cumplimiento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade de Información e Comercio Electrónico, Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) exclusivamente enviará ofertas ou comunicacións publicitarias e promocionais por vía electrónica ao seu enderezo de correo electrónico ou a través doutro medio de comunicación electrónica equivalente, a aqueles usuarios que otorgasen expresamente o seu consentimento.
Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) informa ao usuario que poderá darse de baixa deste tipo de comunicacións comunicándoo por escrito ao enderezo de correo electrónico: sanero@sanero.com.

 

 

DEREITOS E OBLIGACIÓNS DAS PARTES

 

1.1. Obrigacións de Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) comprométese a cumprir coas seguintes obrigacións contractuais derivadas da relación comercial co usuario consecuencia da contratación dos servizos por parte do mesmo:

 

Prestar coas máximas garantías ao usuario, o servizo solicitado por éste conforme ao disposto nas condicións de contratación, sen faltar á boa fe contractual.

 

Informar expresamente ao usuario da existencia das presentes condicións con carácter previo ao inicio do procedemento de contratación.

 

Informar ao usuario con carácter previo á contratación e de xeito concreto, claro, preciso e inequívoco, das características específicas dos servizos solicitados, tales como o prezo dos mesmos e os impostos que lle sexan de aplicación.

 

Poñer a disposición do usuario un exemplar do texto das condicións xerais.

 

2.2. Obrigacións do usuario

 

Pola súa parte, o usuario comprométese a:

 

Levar a cabo o íntegro cumprimento do establecido nas presentes condicións dos servizos facilitados por Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ).

 

Completar os formularios de rexistro previos ao inicio do procedemento de contratación con información veraz e actual.
Facilitar, de forma correcta os datos bancarios solicitados por Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ).

 

Pagar o prezo dos produtos adquiridos, sen que a presentación duhna reclamación o exima desta obrigación.

 

3.3. Dereitos do usuario:

 

Toda a información proporcionada ao cliente terá o carácter de vinculante para o oferente nos termos establecidos pola lexislación vixente.

 

Todo usuario ten dereito a que os bens que adquira sexan da categoría e requerimientos legais contratados ou de aquela calidade que garde proporción directa coa categoría do establecemento.

 

 

CONDICIÓNS DE USO

 

O usuario comprométese e garantiza facer uso da web conforme as disposicións establecidas nas condicións xerais de contratación, o disposto na normativa aplicable, así como o relativo á moral e as boas costumes.

 

Mediante a aceptación das presentes disposicións, o usuario comprométese a usar a presente páxina web e os produtos postos á súa disposición na mesma, de xeito e na forma que nela mesma se establece. Quedando obrigado a non utilizar a presente web e os seus produtos con fins ilícitos e/ou contrarios aos fins establecidos neste aviso legal, que puideran ser lesivos de dereitos e/ou intereses de terceiros ou que de calquera forma poidan danar á presente web ou impedir o seu correcto funcionamento ou dos produtos que nela se ofrecen ou ofrecesen nun futuro.

 

Pola súa parte, o usuario, comprométese a non facer un uso ilícito dos contidos da web, ou que poda supoñer un prexuízo a Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ). Polo tanto, o usuario absterase a título non limitativo, de modificar, copiar, distribuír, publicar, ceder e/ou a vender calquera información ou apariencia concernente á web titularidade de Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H )

 

1. Propiedade intelectual e industrial

 

Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) é titular dos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial dos elementos que integran o deseño da web, como a marca, nome comercial ou signo distintivo. En particular e a título non limitativo, están protexidos polos dereitos de autor, os logos, combinacións de cores, a selección e a forma da presentación, os textos, imaxes, gráficos, así como calquera outro contido da páxina web titularidade de Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H )

 

2. Limitación de responsabilidade

 

O usuario exonera expresamente a Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) de toda responsabilidade por danos directos e indirectos derivados de eventuais erros na web, así como pola eventual interrupción, suspensión, retardo ou anomalía no acceso a mesma.

 

 

PERIODO DE VALIDEZ DAS PRESENTES CONDICIÓNS

 

O periodo de validez das presentes condicións, será o tempo que permanezan publicadas na páxina web e aplicaránse aos servizos adquiridos no momento en que ditas condicións estivesen dispoñibles.

 

En todo caso, Bodega San Ero ( representante legal: María del Carmen Varela Torres. DNI. 76855392H ) resérvase o dereito de modificalas de forma unilateral, sen que elo poda afectar aos servizos contratados polos usuarios con carácter previo á modificación, a non ser naqueles supostos nos que o usuario cambiase ou modificase o servizo contratado, en cuxo caso resultarán de aplicación as condicións vixentes no momento do cambio e/ou modificación.